Thursday, March 15, 2007

INPILTRASYON NG PARTIDO

Volume 1, Issue 2 Newsletter Date February 7, 2007

INPILTRASYON NG PARTIDO SA
HANAY NG KABATAAN-ESTUDYANTE

Ang Papel ng Kabataan-Estudyante sa Rebolusyon

Kahalagahan:
Ang kabataan at estudyante ang pinakamarami sa populasyon ng Pilipinas at karamihan ay nabibilang sa uring mangagagawa at magsasaka. Ang pag-organisa at pagmomobilisa sa kanila ay ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng mga tagapagmana at taga-pagpatuloy sa Rebolusyong Bayan.
Rebolusyong Kilusang Kabataan-Estudyante

Ang kilusang ito ay pumupukaw, nag-oorganisa at nagpapakilos sa kabataan-estudyante para sa pagsulong ng pambansang demokratikong rebolusyon. Mahigpit itong nakikipag-isa at kumakawing sa kilusan ng masang manggagawa at magsasaka.

Mga Halimbawa:

School based organizations
Community based organizations
Underground or NDF Allied Organizations (ex. League of Filipino Students)

Ang mga Partikular na Tungkuling ng RKKE
- Buuin ang pambansang demokratikong organisasyong masa sa hanay ng kabataan-estudyante.
- Gampanan ang mahalagang papel sa pagsusulong ng kilusang propaganda para sa pambansang
demokrasya. Mag-aral ng Marxismomo-Kaisipang Mao-Zedong.
- Tumungo, makisalamuha, makipag-isa sa masang manggagawa at magsasaka.
- Itaguyod at ipaglaban ang mga partikular ng kahilingan at kapakanan ng masang estudyante.
- Lumahok sa armadong pakikibaka at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan (NPA).
- Tumulong sa pagbubuo ng pambansang nagkakaisang prente at sa pagkabig sa panggitnang pwersa.

Ang Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa Paaralan

- Walang pagsisiyasat, walang karapatang magsalita” - Mao Zedong: unang hakbang ng pag-oorganisa sa paaralan.
- Makita ang galaw ng mga uri ng tunay na buhay sa paaralan.
- Makita and aktwal na kalagayan at suliranin, positibong salik sa pag-oorganisa at rebolusyong kasaysayan, at pang-unawa kung paano aktuwal na umiiral ang mga reaksyunaryo at kontra-rebulusyonaryong mga ideya, patakaran at aktibidad nito.
- Ang panimulang pag-organisa ay isinasagawa sa pamamagitan ng pangangalap ng mga kontak sa paaralan at aktwal na paglubog at pakikisalamuha sa masa at mga institusyon sa paaralan.
Pagbou ng grupong pag-oorganisa (GP) at Komiteng pang organisa sa eskwelahan

Ang grupong pang-organisa (GP)
1.Ito ay binobuo mula sa ahente ng elemento mula sa masa na binubuo mula sa 3-5 na katao
2.Mga katagian:
- Ang masang nag-oorganisa ay tuwirang pinapasapi sa rebolusyonaryong organisasyong pang masa.
- Ito ay binubuo mula sa dibisyon ng mga uri o sector sa iba`t ibang bahagi ng kolehiyo o departamento ng paaralan.
- Mula sa pagpaprami sa sarili sa paglalahad ng saklaw
3.Naguugnay mula sa partido sa malawak na mesa

Ang kometeng Pang-organisa sa Eskwelahan

1.Binubuo sa paaralang mayroon ng pang-taguyod sa GP.

2.Mga tungkulin:

- Pamunuan at pakilusin ang mga GP.
- Patuloy na pailalim na pagsisiyasat sa paaralan
- Paunlarin ang pagtatransporma ng mga tradisyonal na organisasyon
- Pasiglahin ang mga akosasyon
- Paunlarin ang pag-aaral sa linya ng pambansang demokrasya at MLKMZ.
3. Ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng saklaw ng organisasyon.

Ang grupo sa Organisasyong Masa
1. Partikular na GP at tanging lihim na pormasyon na binubuo sa loob ng mga organisasyong masa at mahahalagang legal na tradisyunal na organisasyon
2. Pinatutupad nito ang mga sumusunod:
- Paglalatag ng pinakamalapad na maaring lihim na Bag-as
- Pagpapatupad ng mga plano at patakaran ng Partido.

3. Direksyon ng Pag-unlad ng GOMA
- Isang transisyong tungo sa pagtatayo ng Bag- as ng partido.
- Pagpapalawak ng mga reblusyonaryo sa loob ng mga hayag na organisasyon.
- May pagbabalanse sa pangangailangan ng pagpapatatag ng hayag na organisasyon at pagpapalawak sa saklaw ng pag-oorganisa sa buong paaralan. - MAK


Si KAT-KAT RAMOS isang estudyanteng nalasaon ang isipan ng LFS at ANAKBAYAN. Noon, masigla, puno ng PANGARAP . . . . . . Si KAT- KAT RAMOS, Ngayon sa kuko ng mga komunistang NPA, wala ng PAG-ASA. . . . . . . Nananaghoy ng KATARUNGAN.


PANAWAGAN SA MGA KABATAAN AT ESTUDYANTE!

HUWAG MAGPALINLANG SA MGA KOMUNISTANG CPP/NPA/NDF,

TUTULAN ANG INPILTRASYON NG MGA KOMUNISTA SA HANAY NG MGA MAG-AARAL!

4 comments:

anakbayan said...

have a good day

satur said...

hoy mga kommunista winawasak ninyo ang kinabokasan ng mga kabataang ito dapat nsa skwelahan sila nagaaral hindi lumalaban. ginagawa niyo silang alipin sa bolok na sistemang kummonmista at pag hahari ninyo pinapatay niyo sila para solohing ang kapangyarihan dapat sa inyo ay mamatay sumama na kayo ka crispin beltran sa impyerno

roj said...

gud afternoon sir/mam, concern citizen po kami,may po kasing magsurender na NPA kaso nagtatago sya ngaun at ayaw ng bumalik sa bundok. Paano po ang proseso ng pagsusurender?

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/